نظر سنجی

حذف گرایش های روانشناسی در مقطع کارشناسی و افزودن گرایش های جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را چگونه ارزیابی می کنید؟
 

سخن روزانه

حقیقت را دوست بدار، ولی اشتباه را عفو کن فرانسوا ولتر "

تقویم

 
يكشنبه
1394
بهمن
25
 


سایت شخصی دکتر فتح‌آبادی
فتح آبادی
دانشگا های سراسری به تفکیک مقاطع و گرایش ها در رشته روانشناسی PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط دکنر فتح آبادی   
جمعه 06 خرداد 1390 ساعت 07:33
دانشگاه ارومیه
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
دانشگاه اراک
روانشناسی عمومی : کارشناسی
دانشگاه الزهرا
روانشناسی بالینی : کارشناسی و کارشناسی ارشد
روانشناسی کودکان استثنایی : کارشناسی
روان شناسی تربیتی : کارشناسی ارشد و دکتری
مشاوره و راهنمایی : کارشناسی و کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : ارشد و دکتری
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
آموزش كودكان استثنائي : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسي صنعتي و سازماني : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسي عمومي : کارشناسی ارشد
روانشناسی : دکتری
راهنمایی و مشاوره : کارشناسی
مشاوره شغلی : کارشناسی ارشد، دکتری
مشاوره خانواده : کارشناسی ارشد، دکتری
دانشگاه بجنورد
راهنمایی ومشاوره: کارشناسی
دانشگاه بوعلی سینا همدان
روانشناسی عمومی : کارشناسی
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد
دانشگاه بیرجند
روانشناسی عمومی : کارشناسی
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره
مشاوره‌ و راهنمايي‌ : کارشناسی
مشاوره : کارشناسی ارشد
روان‌شناسي‌ تربيتي : کارشناسی ارشد، دکتری ‌
روان‌شناسي‌ عمومي‌ : دکتری
گروه روانشناسی
روان شناسي باليني : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روان شناسي عمومي : کارشناسی ارشد، دکتری
سلامت روان : دکتری
گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت معلم تهران
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
مشاوره شغلی: کارشناسی ارشد، دکتری
روان‌شناسي‌ تربيتي : کارشناسی ارشد، دکتری
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
روان‌شناسي‌ تربيتي : کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی : دکتری
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
روان‌شناسي‌ تربيتي : کارشناسی ارشد
دانشگاه تبریز دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی
روان شناسی بالینی : کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی کودک : کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی مدرسه : کارشناسی ارشد
اعصاب شناختی : دکتری
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد، دکتری
دانشگاه رازی کرمانشاه
راهنمایی ومشاوره : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
دانشگاه فردوسی مشهد ( دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)
آموزش و پرورش كودكان استثنايي: كارشناسي
روان شناسي باليني :كارشناسي، كارشناسي ارشد
روان شناسي عمومي :كارشناسي، كارشناسي ارشد، دکتری
روان شناسي كودكان استثنايي :كارشناسي
روان شناسي تربيتي :كارشناسي ارشد، دکتری
روان شناسي مشاوره و خانواده: كارشناسي ارشد
دانشگاه شهید بهشتی
گروه روانشناسی
روان شناسی بالینی: کارشناسي، تعداد82 نفر، دکتری
روان شناسی کودکان استثنایی : کارشناسي ، تعداد88 نفر
روان شناسی بالینی کودک و نوجوان : کارشناسي ارشد، تعداد 21 نفر
روان شناسی عمومی : کارشناسي ارشد ، تعداد 30 نفر دکتري ، تعداد12نفر
روان شناسی تربیتی : کارشناسي ارشد ، تعداد 20 نفر،  دکتري ، تعداد 7 نفر
روانشناسی خانواده درمانی : کارشناسی ارشد
گروه مشاوره
راهنمایی و مشاوره : کارشناسي ، تعداد 112 نفر
مشاوره خانواده : کارشناسي ارشد، تعداد 25 نفر
مشاوره مدرسه : کارشناسي ارشد، تعداد 19 نفر
دانشگاه زنجان دانشکده علوم انسانی
روانشناسی عمومی : کارشناسی، تعداد 177 نفر، کارشناسی ارشد
مشاوره : کارشناسی، تعداد 59 نفر
دانشگاه سمنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي : کارشناسی
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
روان‌شناسي‌ تربيتي : کارشناسی ارشد
تعداد دانشجوی کارشناسی : 536
تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد : 130
تعداد دانشجوی دکتری : -
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
دانشگاه شهرکرد
راهنمایی و مشاوره : کارشناسی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
دانشگاه شهید چمران – اهواز
راهنمایی و مشاوره : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روان‌شناسي‌ تربيتي : کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : دکتری
روانشناسی بالینی : کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی صنعتی سازمانی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز
آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی 160 نفر، کارشناسی ارشد 27 نفر
روانشناسی تربیتی : کارشناسی ارشد 49 نفر، دکتری 10 نفر
روانشناسی بالینی : کارشناسی 215 نفر، کارشناسی ارشد، تعداد 38 نفر
روانشناسی بالینی             http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2543
روانشناسي تربيتي           http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2556
آموزش كودكان استثنايي   http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=2532
دانشگاه کاشان گروه آموزشي روانشناسي
روانشناسي عمومي :  كارشناسي
روان‌شناسي‌ تربيتي : کارشناسی ارشد
دانشگاه کردستان
روانشناسی بالینی : کارشناسی ارشد
دانشگاه گیلان- رشت
راهنمایی ومشاوره : کارشناسی
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
دانشگاه لرستان- خرم آباد
روانشناسی عمومی : کارشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل
راهنمایی ومشاوره: کارشناسی
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی بالینی: کارشناسی، کارشناسی ارشد
دانشگاه ملایر
روانشناسی عمومی : کارشناسی
دانشگاه هرمزگان- بندر عباس
راهنمایی ومشاوره : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی : کارشناسی
دانشگاه یزد
روانشناسی عمومی : کارشناسی
روان‌شناسي‌ تربيتي : کارشناسی ارشد
مجتمع آموزش عالی اردکان
راهنمایی ومشاوره : کارشناسی
روانشناسی عمومی : کارشناسی
اموزش عالی کازرون
روانشناسی عمومی : کارشناسی
دانشگاه شاهد تهران
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی عمومی : دکتری
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
روانشناسی بالینی: کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی ارشد
مشاوره : کارشناسی ارشد
دانشگاه علوم پزشكي و ... ايران
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
دانشگاه علامه طباطبایی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی : کارشناسی، کارشناسی ارشد
مشاوره : کارشناسی ارشد
روانشناسی تربیتی :کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
روانشناسی عمومی : کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
مشاوره شغلی : دکتری
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
روانشناسی عمومی : کارشناسی ارشد
منبع : انجمن روان شناسی ایران
 

افزودن نظر

در صورت مشكل در ارسال پيام توسط نرم افزار اينترنت اكسپلورر لطفا از مرورگر فايرفاكس استفاده نماييد.
* همچنين براي مشاهده بهتر و پر سرعت تر سايت مرورگر فايرفاكس توصيه مي شود.

کد امنیتی
Refresh

حاضرین در سایت

 13 مهمان حاضر

دکتر جلیل فتح آبادی

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterامروز406
mod_vvisit_counterاماه7356
mod_vvisit_counterکل بازدیدها381102

مدیریت

پل ارتباطی: در صورت بروز هرگونه مشکل با این آدرس ای میل تماس بگیرید. muhammadsharifi1@gmail.com